Egenkapitalbevis

Sparebank 68° Nord er registrert på EuroNext Growth hos Oslo Børs. Ønsker du å kjøpe egenkapitalbevis? Ta kontakt med vår samarbeidspartner Norne Securities.

Kjøp og salg av egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis handles på samme måte som aksjer. Egenkapitalbevis i Sparebank 68° Nord kan handles gjennom vår samarbeidspartner Norne Securities, eller andre meglere og plattformer for omsetning av aksjer.

Reglene for aksjesparekonto (ASK) gjør at Sparebank 68° Nord, som er notert på Euronext Growt, ikke kan handles på denne type konto. Handel må skje på VPS-konto eller verdipapirkonto hos megler.

Utbytte

Sparebank 68° Nord har som finansielt mål å oppnå økonomiske resultater som gir konkurransedyktig og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal skape verdier for egenkapitalbeviseierne i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene som samlet gir konkurransedyktig langsiktig avkastning.

Årsoverskuddet etter skatt vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i samsvar med deres relative andel av bankens egenkapital (eierbrøken). Egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet fordeles mellom utbytte og utjevningsfond. Sparebank 68° Nord har som mål at 50‐100 prosent utbetales som utbytte. Ved fastsettelse av utbytte vil det bli tatt hensyn til bankens resultatutvikling, forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser, stabilitet i utbytte samt bankens behov for kjernekapital. Dersom det i et enkelt år ikke er resultatmessig dekning for et konkurransedyktig utbytte, vil midler fra utjevningsfondet kunne bli benyttet for å kompensere for dette. Bankens utbyttepolitikk vil være grunnlaget for de vedtak som styret foreslår at generalforsamlingen vedtar.

Finansiell kalender 2022-2023

 • Generalforsamling 30.03.2023
 • Kvartalsrapport Q4 2022 30.03.2023
 • Kvartalsrapport Q1 2023 12.05.2023
 • Kvartalsrapport Q2 2023 14.08.2023
 • Kvartalsrapport Q3 2023 14.11.2023

Hva er egenkapitalbevis?

Egenkapitalbeviset er sparebankenes egenkapitalinstrument.

Frem til 2009 ble instrumentet kalt grunnfondsbevis. Grunnfondsbeviset ble introdusert første gang i 1988. Harstad Sparebank utstedte egenkapitalbevis første gang i 2013 ved opprettelsen av Sparebankstiftelsen Harstad, og Ofoten Sparebank utstedte egenkapitalbevis i markedet i 2015.

Egenkapitalbevis og aksjer

Egenkapitalbeviset har svært mange likhetstrekk med aksjer. Men når det gjelder risiko for tap, skiller de to instrumentene seg fra hverandre. I et aksjeselskap eier aksjonærene hele egenkapitalen, mens det er to former for egenkapital i en sparebank med egenkapitalbevis. Den ene er grunnfondet, som er den egenkapital som er bygget opp historisk via bankens resultatskapning. Den andre er eierandelskapitalen som består av egenkapitalbeviskapitalen med eventuelt tilhørende fond (utjevningsfond og overkursfond).

Bildetekst: Pyramiden viser prioritetsrekkefølgen i sparebankene der den sikreste kapitalen er innskudd og senior lån. Ved utlånstap vil det nederste trinnet i pyramiden dekke tapene først. Sparebankens fond og Gavefond fungerer dermed som buffer for egenkapitalbeviseiernes kapital (eierandelskapital og overkursfond.

I et aksjeselskap vil underskudd alltid gå ut over aksjonærenes verdier, mens det i en sparebank med egenkapitalbevis er grunnfondet og eventuelt utjevningsfondet som må dekke tap først. Egenkapitalbeviskapitalen vil først bli utsatt dersom hele grunnfondet går tapt.

Utstedelse av egenkapitalbevis, emisjoner og nedsalg

 • Sparebank 68° Nord har per 31.12.2020 en eierandelskapital på kr 299 millioner fordelt på 2 992 721 egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner.
 • Egenkapitalbeviskapitalen kommer fra omgjøring av grunnfondskapital i forbindelse med opprettelse av stiftelser og emisjon i Ofoten Sparebank i 2015 hvor det ble utstedt 400 000 egenkapitalbevis, med pålydende kr 100 per bevis.
  Harstad Sparebank utstedte egenkapitalbevis i 2013 ved opprettelsen av Sparebankstiftelsen Harstad som ble tilført 1 500 000 egenkapitalbevis, med pålydende kr 100 per bevis.
  Ofoten Sparebank utstedte egenkapitalbevis i 2015 ved at det ble gjennomført en emisjon der det ble utstedt 400 000 egenkapitalbevis, med pålydende kr 100 per bevis.

 • Harstad Sparebank utstedte 1. januar 2019, som en del av fusjonen med Lofoten Sparebank, 530 149 egenkapitalbevis i Sparebank 68° Nord med pålydende kr 100, som ble tilført Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank.
  Sparebank 68° Nord utstedte 1. juli 2020, som en del av fusjonen med Ofoten Sparebank, 962 572 egenkapitalbevis i Sparebank 68° Nord med pålydende kr 100, som ble tilført Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank og som vederlag til de øvrige egenkapitalbeviseiere i Ofoten Sparebank.

 • Sparebankstiftelsene Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank, Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank og Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank gjennomførte i juni 2021 et rettet nedsalg av 460 122 Egenkapitalbevis til en total salgssum på inntil 75 millioner kroner. Sparebankstiftelsene gjennomførte i juni 2021 et offentlig nedslag av 460 122 egenkapitalbevis til en total salgssum på ca. MNOK 75.

 

Se prospekt fra nedsalg i 2021